List of active policies

Name Type User consent
Gebruikersovereenkomst Moodle.avetica.nl Site policy All users

Summary


Gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1515331 en de Kamer van Koophandel te Rotterdam.


Inleiding
Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van moodle.avetica.nl. Door het aanmelden bij moodle.avetica.nl
geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.
Verwerking
persoonsgegevens
Moodle.avetica.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw
persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens
worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken.
Educatief doel
Het leermanagementsysteem moodle.avetica.nl is een educatief portaal met daarin een divers aanbod aan (demonstratie)modulen. In het kader van het leerproces worden
leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

Full policy

 

Gebruikersovereenkomst Moodle.avetica.nl

 

Gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1515331 en de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

Inleiding

Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van moodle.avetica.nl. Door het aanmelden bij moodle.avetica.nl geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

Verwerking persoonsgegevens

Moodle.avetica.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken.

 

Educatief doel

Het leermanagementsysteem moodle.avetica.nl is een educatief portaal met daarin een divers aanbod aan (demonstratie)modulen. In het kader van het leerproces worden leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

 

Commercieel doel

Moodle.avetica.nl biedt de gebruiker (demonstratie)modulen aan. Data kan gebruikt worden door Avetica voor marketinginformatie en productontwikkelingen. U geeft toestemming (opt-in) dat Avetica uw e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat u zich te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Avetica.

 

Technisch doel

Moodle.avetica.nl is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door moodle.avetica.nl is uw e-mailadres noodzakelijk. Moodle.avetica.nl plaatst cookies op uw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen u te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait moodle.avetica.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals flash en pdf. Op deze software, die door moodle.avetica.nl gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door u worden gerespecteerd.

 

Toepasbaarheid en gebruik van het portaal

U dient zich als gebruiker van moodle.avetica.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Moodle.avetica.nl behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op moodle.avetica.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van moodle.avetica.nl, haar klanten en/of derden;

2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

 

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van moodle.avetica.nl of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt moodle.avetica.nl zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen moodle.avetica.nl wijst de gebruiker erop dat een gedeelte van de door de gebruiker verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook het e-mailadres van de gebruiker kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij de gebruiker dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heeft de gebruiker het recht moodle.avetica.nl. te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.

 

Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berusten uitsluitend bij Avetica, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met het portaal moodle.avetica.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt moodle.avetica.nl zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

 

Aanspraken

De inhoud van de modules en content wordt geheel verzorgd door Avetica en haar partners. Om deze reden is moodle.avetica.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door moodle.avetica.nl van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal. De beperking van de aansprakelijkheid van moodle.avetica.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van moodle.avetica.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van moodle.avetica.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat moodle.avetica.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren. Moodle.avetica.nl staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat moodle.avetica.nl ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot is de gebruiker gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Moodle.avetica.nl garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

Beveiliging

De gebruiker zal zijn/haar account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. De gebruiker staat er jegens moodle.avetica.nl voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade is de gebruiker zelf verantwoordelijk. Met deze gebruikersovereenkomst geeft u aan akkoord te gaan met alle bepalingen als beschreven in deze gebruikersovereenkomst.

 

Overige

Moodle.avetica.nl is een site van Avetica B.V., gevestigd te Puttershoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 52832147. Avetica B.V. behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot moodle.avetica.nl te ontzeggen. De rechtsverhouding tussen Avetica B.V. wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

 

 

Laatst gewijzigd op 9 december 2015
Maasdam, Nederland